Splošni pogoji poslovanja podjetja MN steklo d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, to je podjetje MN steklo d.o.o. ( v nadaljevanju: podjetje ) in naročnika izdelkov ali storitev ( v nadaljevanju: naročnik ), ki jih ponuja podjetje ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja podjetja so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe in predračuna. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Dodatni ustni dogovori in pogoji so neveljavni. Zaradi narave blaga, ki ga ponuja podjetje so njegovi pogoji prodaje in dobave specifični.

 

1) Način plačila

Plačilo naročenih storitev se izvede kot avansno plačilo na podlagi izdanega predračuna ali ponudbe po izmeri. Minimalni znesek avansnega plačila je 50% vrednosti celotnega naročila.

 • ob 100% plačilu avansa 8% popust

 • ob 80% plačilu avansa 5% popust,

 • ob 60% plačilu avansa 3% popust,

 • ob 50% plačilu avansa 0% popusta,

V primeru proračunskih uporabnikov je plačilo 30 dni po izstavitvi elektronskega računa. Avansnega plačila ni in s tem tudi ne popustov po lestvici. (popusti so všteti v končno ceno).

V ceno je vštet ves material, ki je potreben za izvajanje del.

Naročnik pred pričetkom del nakaže avans na TRR NLB banke: SI56 0279 6026 5379 933, TRR P.H.V banke: SI56 6400 0000 0451 546 ali na TRR Gorenjske banke: SI56 0700 0000 3819 562. Pri plačilu se sklicujte na številko ponudbe 00 010101-2023 . Po opravljenem plačilu dobite pisno potrdilo o nakazilu avansa, po končani montaži pa dobite račun ter garancijski list z navodili.

Pri servisih popustov NI.

Ponujamo tudi možnost plačila na obroke. Kredit vam lahko uredimo pri ponudniku Leanpay. ( https://www.leanpay.si/ ) Možnost plačila v 6, 12, 18, 24, 36 ali 48 obrokih. Znesek od 50,00 € do 5.000,00 €.

Kredit lahko pridobijo:

 • Državljan Republike Slovenije ( osebna izkaznica ali potni list RS ), star več kot 18 in manj kot 74 let.

 • Zaposlene osebe ( delni ali polni delovni čas ) in samostojni podjetniki z dokazljivimi rednimi mesečnimi prejemki minimalno 710 EUR ( za s.p. je za uporabo storitve Leanpay nujno, da lahko izkaže oziroma dokaže redne prejemke na svojem osebni TRR, ne na poslovnem TRR ).

 • Upokojene osebe z dokazljivimi rednimi mesečnimi prejemki najmanj 570 EUR.

Za pridobitev kredita kupec potrebuje:

 • Veljavni osebni dokument, izdan s strani Republike Slovenije ( Osebna izkaznica ali potni list ),

 • pametni telefon ter delujočo telefonsko številko,

 • naslov elektronske pošte,

 • davčno številko,

 • transakcijski račun TRR, odprt pri banki v Republiki Sloveniji, ter bančno

kartico s številko TRR v obliki SI56… (ter za nakupe na spletu delujočo kreditno kartico – Visa, Mastercard ).

Drsni sistem je v lasti podjetja do poravnanja celotnega zneska nakupa. Izvajalec se obveže opraviti dela strokovno, kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi, pravilih stroke in po danih opisih ter dogovorjenem roku dobave. Izvajalec se obveže izdelati drsni sistem izključno po postavkah te ponudbe. Vse morebitne naknadne spremembe je naročnik dolžan sporočiti pisno. V kolikor ne sporoči nobenih sprememb je ta ponudba zavezujoča za obe strani.

 

2) Garancija

Drsni sistem zastekljevanja je visoko kakovosten in ima večno življenjsko dobo, nudimo Vam 2 letno garancijo na izvedbo in delovanje celotnega sistema, v kolikor je montaža s strani naših pooblaščenih monterjev.

 

3) Rok izgradnje – sistem zasteklitve, konstrukcije ter dodatkov

 1. Rok za postavitev drsnega sistema zasteklitve – kamor spadajo: »(drsna zasteklitev, fiksna zasteklitev, okna, vrata, termopan, tropan in ostali dodatki) je do največ 4 mesece od prejetega avansnega plačila ali prejete naročilnice / velja za proračunske uporabnike. Morebitna dodatna gradbena dela, ki se pojavijo tekom montaže, podaljšajo rok izgradnje za dodatnih 10 tednov. Morebitna dodatna dela se lahko začnejo izvajati, ko stranka podpiše dokumentacijo.

 2. Dobavni rok se lahko podaljša v primeru višje sile 1-2 meseca, v kolikor pride do splošnega pomanjkanja materiala pri dobaviteljih ali izrednih vremenskih razmer. Dobavni rok se lahko podaljša tudi v primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnost elementa. V tem primeru podjetje odpravi neskladnost v roku 1 meseca od dneva ugotovitve.

 3. V primeru, da je naročnik sprejel ponudbo, pripravljeno na podlagi kakršnihkoli akcijskih pogojev (izredna akcija ali popusti), si podjetje pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka za 1 mesec, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi povečane količine naročil.

 4. Dobavni rok se sorazmerno podaljša tudi v primeru nepredvidljivih ovir, ki niso nastale po volji podjetja in so take narave, da so imele pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti ter razlogov na strani naročnika.

 5. V primeru, da je prišlo do zamude pri dobavi blaga oziroma montaži iz razlogov na strani podjetja se naročnik in podjetje dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila škode nastale zaradi zamude, če ni drugače določeno v naprej podpisanim pisnim sporazumu. Naročnik ni upravičen do znižanja cene ali kakršnekoli druge brezplačne bonitete s strani podjetja v primeru prekoračitve pisno dogovorjenega dobavnega roka, razen, če pisni sporazum med naročnikom in podjetjem določa drugače.

 6. Vsekakor pa si vsi v podjetju MN Steklo prizadevamo, da se dela izvedejo v čim krajšem času in znotraj rokov, ki so napisani. V Kar 97% primerih so dela izvedena bistveno prej kot pa so za to določeni roki!

 7. Rok za postavitev jeklenih, inox, FE pocinkanih, železnih ali konstrukcij iz lepljenega lesa plus drsni sistem zasteklitve kamor spadajo: »(drsna zasteklitev, fiksna zasteklitev, okna, vrata, termopan, tropan in ostali dodatki) je do največ 9 mesecev od prejetega avansnega plačila ali prejete naročilnice / velja za proračunske uporabnike. Morebitna dodatna gradbena dela, ki se pojavijo tekom montaže, podaljšajo rok izgradnje za dodatnih 10 tednov. Morebitna dodatna dela se lahko začnejo izvajati, ko stranka podpiše dokumentacijo. Prav tako za konstrukcije same ali konstrukcije plus drsna zasteklitev in dodatki veljajo vse točke iz 4. člena ponudbe.

 8. V primeru avansnega plačila pred opravljeno fino izmero, začni teči rok za postavitev drsnega sistem zasteklitve oziroma kakršne koli konstrukcije, od dneva opravljene fine izmere.

 

4) Veljavnost ponudb, odpoved naročil in vračilo blaga

Podjetje izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik in opravljenih meritev. Za navedene podatke ( barva, odpiranja, oprema,… ) vedno jamči naročnik. Podjetje za naročnika pripravi dve vrste ponudb: Informativno ponudbo pripravi podjetje na podlagi povpraševanja naročnika. Ponudbo po ogledu komercialista ( fina izmera ) pripravi podjetje na podlagi usklajevanj med naročnikom in komercialistom podjetja ter meritev, ki jih opravi komercialist.

Ta ponudba vsebuje dokončne mere, število in pozicije elementov ( oken, vrat, stekel, drsnih stekel in podobno ), dodatke ( kljuke, okenske police in podobno ) in dela, ki jih je podjetje dolžno izvesti. Cena, določena v ponudbi po fini izmeri, je dokončna. Ponudba velja 7 dni od dneva pošiljanja po elektronski pošti na vaš elektronski naslov.

V kolikor naročnik ne izvede nakazila najmanj 50 % zneska iz pridobljenega ponudbe / predračuna po elektronski pošti, po fini izmeri v roku 7 dni, si podjetje pridržuje pravico do morebitnih sprememb cen, ki bi nastale zaradi spremembe cen iz strani dobaviteljev in od naročnika zahteva poračun oziroma plačilo te razlike naknadno. (Velja za celotni asortiment podjetja).

Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe po ogledu komercialista in ponudbe po fini izmeri ( sprejemom slednje potrdi tudi naročilo ) pregledati ponudbo ( preveriti morebitne podane skice in podatke ) in v primeru nejasnosti zahtevati od podjetja pojasnitev nejasnih podatkov.

Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi in montaži ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.

V primeru zahtev naročnika, ki so strokovno nesprejemljive in je podjetje naročnika nanje opozorilo, pa naročnik kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, je odgovornost na strani naročnika. Ne glede na prejšnji stavek naročnik obdrži zakonske pravice in obveznosti iz Obligacijskega zakonika.

V primeru zahtev naročnika, ki niso v skladu s standardi stroke, si podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov. Garancijski rok se ne glede na prejšnji stavek nikoli ne more zmanjšati pod zakonsko določenega. Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise.

Ponudba je veljavna in za podjetje zavezujoča samo v roku veljavnosti ponudbe, ki je naveden na slednji. Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje: Plačilo najmanj 50 % zneska ponudbe. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. V tem primeru bo naročnik obveščen o spremembi in pozvan k pisni potrditvi spremembe naročila. Uveljavitev spremembe je pogojevana s potrditvijo naročnika. Kadar naročnik oddaja naročilo preko telefona, spletnega obrazca, elektronske pošte, sam odgovarja za morebitne napake. Stroški, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme naročnika.

Vračilo blaga na željo naročnika ni možno, razen v primeru izrecnega pisnega soglasja podjetja, saj podjetje dobavlja blago izključno po individualnem sistemu, kar pomeni, da ima vsako blago, ki ga podjetje dobavi naročniku svoje edinstvene karakteristike.

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, brez obveznosti naročnika do podjetja, najkasneje en ( 1 ) dan po potrdilu naročila z nakazilom najmanj 50 % zneska ponudbe. Podjetje se v tem primeru zavezuje, da bo denar naročniku vrnilo v 30 dneh na isti TRR is katerega je prejelo nakazilo.

Odpoved naročila ali sprememba podatkov morata biti v pisni obliki. Po preteku tega roka sta odpoved naročila ali sprememba podatkov možna zgolj v primeru, da naročnik poravna vse stroške, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki, ki so nastali podjetju do odpovedi naročila ali spremembe podatkov. Enako velja v primeru, da naročnik naroči napačno blago. Naročnik je stroške na podlagi izdanega računa dolžan poravnati v osmih ( 8 ) dneh.

V primeru odpovedi naročila ali spremembe podatkov nosi naročnik, glede na vrstni red storitev, ki jih je bilo potrebno opraviti v postopku realizacije naročila, zlasti naslednje stroške: oprava fine meritve ( 28,00 € / h ), prevoz na fino meritev in iz fine meritve ( 1,00 € / km ), priprava ponudbe po fini izmeri za delovni nalog (2 % vrednosti vsake pripravljene ponudbe po fini izmeri), oddaja naročila v proizvodnjo ( 1,5% vrednosti ponudbe po fini izmeri ). Ko je naročilo v fazi oddaje v proizvodnjo, odpoved ni možna oziroma je možna zgolj odpoved storitev v kolikor podjetje blago za opravo storitve ( montažni material ) še ni naročilo pri dobavitelju. V tem primeru je odpoved naročila možna zgolj v predelu storitve, blago za opravo storitve pa se naročniku zaračuna po maloprodajnih cenah.

Vse storitve navedene v prejšnjem odstavku so s strani naročnika naročene v trenutku, ko naročnik sprejme ponudbo se pravi, ko izvede plačilo najmanj 50 % zneska iz ponudbe po fini izmeri.

 

5) Reference

Vsak naročnik z nakupom pri podjetju soglaša s tem, da podjetje uporabi fotografije in lokacijo objekta vgrajenih izdelkov kot svojo referenco kadarkoli, kjerkoli in v neomejenem časovnem obdobju in v kakršnihkoli okoliščinah. Naročnik v tem primeru ni upravičen do nikakršnega plačila ali kakšnega drugega nadomestila.

 

6) Varovanje podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

 

7) Reševanje sporov

Naročnik in podjetje bosta morebitne spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo v sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

8) Obvestilo strankam

Po novem zakonu je potrebno v primeru uporabne površine hiše nad 250m² ali stanovanja nad 120m², obračunati 22% DDV, tudi če gre za našo montažo! V tem primeru nam to javite ob naročilu! V nasprotnem primeru bomo smatrali, da ne presegate določene uporabne površine in Vam bomo obračunali 9,5%! Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov stavbe.

Pri obnovi stanovanjskih objektov (ne novogradnji), katerih bivalna površina presega zgoraj navedene kvadrature se izjemoma lahko uporabi znižana DDV stopnja pod pogojem, da vrednost dobavljenih materialov ne presega 50% vrednosti celotne storitve.

 

9) Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji in novi cenik veljajo od 04. 05. 2022 dalje. Splošni pogoji se razlagajo ali tolmačijo v skladu s slovenskim pravom.Hvala za razumevanje.